วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

กลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรีคือใคร ?


ใน พ.ศ.๒๕๔๕ ได้เกิดกลุ่มเยาวชนทำงานด้านสิ่งแวดล้อมให้กับศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี ทำการศึกษาระบบนิเวศน์ลุ่มแม่น้ำเพชรบุรีและวิถีชีวิตของคนชุมชน  เกิดการซึมซาบทางด้านวัฒนธรรม เช่น มีการเชิดหนังตะลุงเพื่่อเผ่ยแพร่ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมให้กับชุมชน เล็งเห็นปัญหาว่า การรณงค์สร้างจิตสำนึกด้านสิ่งแวดล้อมจะเกิดขึ้นได้ยากถ้าขาดคุณธรรมจริยธรรมประกอบการสร้างกระแสคนดีศรีแผ่นดิน ในเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗  โครงการสร้างกระแสคนดีศรีแผ่นดิน ของสำนักงาน สท.กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นของมนุษย์ ได้เลือกจังหวัดเพชรบุรี เป็นพื้นที่นำร่อง ๑ ใน ๑๓ จังหวัดโดยการขับเคลื่อนโครงการของจังหวัดเพชรบุรี กำหนดพื้นที่เป้าหมายที่อำเภอแก่งกระจาน คณะครูและเยาวชนแกนนำ พร้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาของอำเภอแก่งกระจาน ได้รับการประชุมก่อตั้ง "กลุ่มยุวธรรมทูตเพชรบุรี"ขึ้น โดยมีพระครูปัญญาวัชราธร เจ้าคณะอำเภอแก่งกระจาน เป็นประธานโครงการ พระครูอุปถัมภ์วัชรกิจ เจ้าคณะตำบลแก่งกระจาน เป็นประธานอำนวยการ มีพระอาจารย์วาริน จกฺกรตโน เป็นกรรมการดำเนินงาน พร้อมกับพระมหาสงกรานต์ สุปภาโส อาจารย์สุริยา ปิ่นหิรัญ นายบัญชา คำม่วง และเยาวชนแกนนำต่าง ๆ